MENU
Aula_close Layer 1

Mål og indholdsplaner

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO 2018/2019

 

Skolebestyrelsens princip for SFO

Principperne for SFO og ungdomsklub er en udmøntning af Vejle kommunes mål og indholdsplaner for SFO.

DET BETYDER AT: I SFO 1 for børn i 0.-2. klasse tilrettelægges de pædagogiske aktiviteter, så børnene primært får mulighed for at stifte bekendtskab med fokusområderne:

Identitet og Venskab, Leg Læring og Mestring , Natur og Sience

I SFO 2 for børn i 3.-6. årgang stifter børnene primært bekendtskab med fokusområderne:

Samfundet i skolen, Digitalteknologi, Demokrati og Medbestemmelse

Fælles Fokusområder for SFO 1 og SFO 2 er:

Krop Bevægelse og Sundhed, Kreativitet og Innovation, Mangfoldighed og Inklusion.

Igennem den samlede SFO tid fra 0.-6. klasse stifter børnene bekendtskab med alle 9 fokusområder.

 

Udmøntning af principper

Ovenstående princip betyder, at personalet planlægger de pædagogiske aktiviteter som tilbud, børnene kan tilvælge.

SFO éns pædagoger er gennemgående voksne i SFO og skole

DET BETYDER AT: I SFO møder børnene voksne der, i SFO 1 er gennemgående voksne i barnets skoleliv fra førskole til foråret på 2. årgang i både skole og SFO. Personalet i SFO 2 er gennemgående voksne i barnets skoleliv fra foråret på 2. årgang til udgangen af 6. klasse i både skole og SFO.

Forældresamarbejdet i SFO tilpasses barnets alder og barnets behov

DET BETYDER AT: I SFO 1 er der tæt forældrekontakt i forbindelse med afhentning i SFO. Pædagogerne er en del af det formelle skole-hjemsamarbejde med bl.a. skole-hjemsamtaler. I SFO 2 er der ligeledes forældrekontakt i forbindelse med afhentning i SFO. Pædagogerne deltager i forældresamtaler efter behov: I både SFO 1 og 2 har pædagog og forældre i perioder tættere forældrekontakt i forbindelse med guidning, støtte og særlige indsatser.

 

Fælles temaer i SFO 1 og SFO 2

Krop bevægelse og sundhed

Sundhed og fysisk trivsel er en forudsætning for børns udvikling og læring. Børn har behov for at udvikle deres motorik og opleve glæden ved fysisk udfoldelse. Daglig motion gennem leg udvikler børns styrke, smidighed og udholdenhed. SFOen har fokus på sunde kostvaner og en sund balance mellem aktivitet og afslapning.

1. De daglige aktiviteter planlægges så børnene kan til vælge hal, gymnastiksal, svømmehal, og udendørs bevægelsesaktiviteter.

2. Ved udendørs aktiviteter er der altid en voksen der har en planlagt aktivitet, hvor den voksne selv deltager og igangsætter.

3. I ugerne 21 arbejdes der særligt med Krop bevægelse og sundhed og øvrige aktiviteter neddrosles.

4. I dagligdagen er der fokus på sund mad og bevægelsesvaner jvnf skolens sundhedspolitik.

 

Kreativitet og innovation

Oplevelsen af at skabe værdifulde løsninger styrker det enkelte barns evne til at løse udfordringer i et globaliseret samfund. Den innovative tilgang er derfor et naturligt element i skolens arbejdsmåde. Børn udvikler og styrker deres kreativitet gennem leg og gennem kreativt arbejde med mange forskellige materialer, men også gennem fælles idé- generering omkring konkrete opgaver eller problemer. Børn udvikler innovative kompetencer, når de gennem deres kreative handlinger og løsninger får mulighed for at skabe værdi for sig selv og andre.

1. Det kreative værksted er ikke hvidt A4 papir og farveblyanter. Det kreative værksted er en planlagt akrtivitet med bevidst valg af materialer og indhold afhængig af børnenes alder. I SFO 2 er der dagligt kreativt værksted.

2. I uge 14 er der særligt fokus på arbejdet med forskellige materialer i SFO 1 og SFO2

3. I dagligdagen inddrages børnene naturligt i ide generering i dialog med de voksne. Børns ideer mødes med nysgerrighed og engagement. I SFO 2 kan børnene skrive deres ideer på ønsketavlen.

 

Mangfoldighed og inklusion

Mødet med menneskers forskellige kulturer, baggrunde og personlige forudsætninger er en del af børns hverdag. Derfor skal børn lære, at der findes forskellige måder at forstå verden på. Alle børn har behov for at opleve tillid, tryghed og trivsel, og de skal kende adfærds- og dialogformer, som understøtter social inklusion. Derfor udvikler og vedligeholder SFOen en kultur, der sikrer, at alle børn er en del af et inkluderende fællesskab

1. Personalet møder alle børns anerkende og viser dermed alle børn at alle har ret til at blive mødt som dem de er.

2. Ved kulturmødet ml religioner, madvaner, fysisk handicap og psykisk diagnoser viser de voksne åbenhed og tolerence og går dermed forrest.

3. I skoleåret 18/19 arbejdes der på at børn fra 2. årgang skabet kontakt til en SFO på en skole fra et andet nærmiljø som f.eks. Vejle midtby skol

 

 

Temaer i SFO 1

Identitet og venskaber

Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller og have mulighed for at udfolde nye sider af sig selv i inkluderende fællesskaber. Udviklingen af et positivt selvbillede er en vigtig forudsætning for barnets trivsel, og herved styrkes elevernes mod på og lyst til læring. Barnets udvikling understøttes i mødet med nærværende voksne.

 • Personalet arbejder for at alle børn oplever at have mindst en eller flere for barnet betydningsfulde sunde relationer til andre børn. Derfor samler pædagogens sin viden om barnet fra skoletiden g SFO tiden til at danne sig dette overblik ( sociogram etc)
 • Pædagogen kan understøtte dannelse af relationer gennem samatle med barnet – give barnet redskaber og guide barneti at opbygge tætte relationer. Pædagogen skaber mulighed for for at barnet kan møde og opbygge relationer bla. Via aktiviteter.
 • Pædagogerne understøtter børns venskaber, ved at opsætte rammer for børnenes leg. De voksne hjælper børn til at kunne navigerer i sociale fællesskaber og dynamikker. Pædagogerne støtter børns udvikling gennem leg. Hvor det skønnes nødvendigt er pædagogen er i tæt dialog med forældre om f.eks. legeaftaler .

 

Leg , læring og mestring

Leg er børns måde at udtrykke og udvikle sig på, og legen har derfor stor betydning for børns læring og oplevelse af at mestre livet. I legens fantasifulde og kreative udfoldelse danner børn deres identitet og udvikler centrale færdigheder som sprog, empati, konfliktløsning, samarbejde og ledelse. SFOen tilrettelægger sine aktiviteter, så der er en passende balance mellem voksenstyrede lege og aktiviteter og børnenes mulighed for selv at organisere lege og aktiviteter, således at børnene udvikler deres legekompetence.

 • De pædagogiske aktiviteter planlægges, så der sikres alsidighed i løbet af skoleåret. De ugentlige aktivitetesplaner og årshjulet sikrer, at der er tid til fri leg, samt inspirerende og lærende aktiviteter
 • Børnene sikres mulighed for at kunne lege uden afbrydelser fra de får fri fra skole indtil de skal hjem
 • De voksne står klar til at guide og støtte det enkelte barn

 

Natur og sience

Natur og naturfænomener er et tema, som rummer rig mulighed for leg, læring og udvikling. Læring foregår når som helst og hvor som helst; på arbejdspladser i naturen, i det virtuelle læringsrum. Oplevelser i og med naturen stimulerer sanserne, skaber glæde og trivsel, og danner samtidig et vigtigt grundlag for børns motivation og læring indenfor scienceområdet. I SFOen er der derfor fokus på at give børnene muligheder for at opleve og undersøge forskellige aspekter ved naturen alt efter hvilke muligheder, der byder sig i skolens omgivelser.

 • Mindst 4 gange om året inddrages nærmiljøets naturområder til aktiviteter, herunder naturlegeplads, strand skov og Økolariet.
 • Aktiviteterne planlægges med udgangspunkt i årstiderne, dyre og planteliv, naturfænomerne.

 

 

Temaer i SFO 2

Demokrati og medbestemmelse

Børn er centrale sparringsparter, når skolepædagoger udvikler og planlægger SFOens aktiviteter. Børnene øver sig i at indgå i dialoger, lytte til andres synspunkter, acceptere forskelligheder og tage medansvar for helheden i ord og handling. Det udvikler deres forståelse af demokrati og evne til medbestemmelse. Skolen bevæger og bevæger sig, når børnene involverer sig gennem åbne dialoger, undersøgelser og afprøvninger.

Det betyder at:

 • Børnene har medindflydelse på planlægning og valg af aktiviteter, eller praktiske ting i dagligdagen, der har betydning for børnenes dagligdag. Ønsketavle hvor børnene kan skrive ideer og ønsker på. På de ugentlige teammøder drøfter Personalet hvilke af børnenes ønsker der kan realiseres nu og her eller planlægges til senere afvikling.
 • Når børn henvender sig til en voksen, skal barnet opleve at blive taget alvorligt. Det betyder ikke, at barnets skal have ret eller få sin vilje, men at det oplever sig lyttet til.
 • Alle børn skal kunne deltage i alle aktiviteter. Derfor er der planer for, hvornår hvam kan spille pool, playstation etc.
 • Samværet i SFO 2 foregår i en ordentlig og respektfuld tone, hvor der gives plads til forskellighed, men altid med hensyn til fællesskabet. Personalet bruger ikke ironi og sarkasme som kommunikationsform.

 

Samfund i skolen

Skolen er en del af samfundet, både det lokale og det globale. Børn skal lære, at forstå sig selv og deres SFO som en del af et større samfund. Foreninger, institutioner og virksomheder i SFOens nærmiljø er naturlige samarbejdspartnere og udgør SFOens lokale netværk. Forældre kan ofte være indgangen til dette samarbejde.

 • Nærområdet inddrages i aktiviteterne og nærområderne kan være mål for en aktivitet i sig selv. Børnene får derfor mulighed for mindst en gang om året at komme i skovene/naturlegepladsen, på kælkebakken( hvis der er sne), på, skøjtebanen, på kunstmuseet, på kultuhistorisk museum, i Økolariet, i svømmesalen.
 • Der samarbejdes med plejecenteret Hovergården i forbindelse med Lucia
 • Affaldsindsamling i samarbejde med grønt forum hvert år i april.

 

 

Digital teknologi

Den digitale teknologi forandrer på mange måder vores dagligliv, og har fået stor betydning for børns identitetsdannelse, læring, fællesskaber og udvikling af sociale relationer. Børn og voksne anvender de digitale redskaber i leg og som praktiske hjælpemidler, og de spiller en central rolle i skolens undervisning. SFOen har derfor en pædagogisk praksis, som på en kreativ, alsidig og afbalanceret måde medtænker den digitale dimension i fritidens forskellige aktiviteter.

Det betyder at:

 • Børnene prøver kræfter med en forskellige computerprogrammer . F.eks.: Programmer der kan producere tegneserier, spillefilm etc.Her kan børnene sideløbende arbejde med temaer som relationer, venskaber, mv.
 • I SFO'en giver vi dem mulighed for, at de kan møde hinanden i den virtuelle verden. Det handler også om, at det har betydning for børnene, at de kan gå på Skype, lave deres egen verden i fx minecraft, tegne deres egen verden (at de kan præge og udvikle deres helt egen virtuelle verden) mv.
 • Der er strukturerede planer for, hvornår og hvor tit man må spille pc spil og playstation.
 • Der er fast en voksen koblet på de aktuelle digitale aktiviteter, der går i dialog med børnene om aktiviteternes indhold.